درخواست واگذاري
حقيقي
نام
نام خانوادگي
شماره شناسنامه
شماره ملي
تاريخ تولد تاریخ
نام پدر
محل صدور
جنسيت
حقوقي
نام شرکت
شناسه ی ملي
شماره ثبت
نام نماينده شرکت
شماره ملي (نماينده شرکت)
نام پدر (نماينده شرکت)
شماره معرفي نامه
تاريخ معرفي نامه تاریخ
شماره روزنامه رسمي
تاريخ روزنامه رسمي تاریخ