درخواست تفکيک/ادغام
شناسه قبض (اصلي)
نوع درخواست
توضيحات
منظور از شناسه قبض (اصلي)، شناسه قبضي است که نتيجه ادغام، برآن اعمال خواهد شد و يا قرار است به چندين انشعاب تفکيک شود
شناسه(های) قبض جهت ادغام با شناسه قبض (اصلي) :
شناسه قبض 1
شناسه قبض 2
شناسه قبض 3
شناسه قبض 4